Sessió plenària ordinària divendres 6 de març de 2020

Durada: 01:18:32
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripcion con video
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
  00:02:18 Sense intervencions
2 DONAR COMPTE
  00:02:29 Sense intervencions
2.1 Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia i de les Regidories des de l'1 de gener de 2020 al 29 de febrer de 2020.
  00:02:33 1 Intervenció
2.2 Donar compte de l'informe d'Intervenció de de les inversions financerament sostenibles provinents de la distribució del superàvit de l'exercici 2018.
  00:02:48 1 Intervenció
3 ASSUMPTES ADMINISTRATIUS
  00:03:04 Sense intervencions
3.1 Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial del Reglament del procés dels pressupostos participatius. (Exp. 110/2020).
  00:03:06 5 Intervencions
3.2 Proposta d'acord de modificació parcial de l'ordenança fiscal número 23 de la taxa per la prestació del servei municipal de llar d'infants. (Exp. 360/2020)
  00:09:42 4 Intervencions
3.3 Proposta d'acord d'aprovació de la modificació parcial de les Bases específiques per a l'atorgament d'ajuts econòmics adreçats a persones titulars de famílies monoparentals i per a persones més grans de 65 anys amb un determinat llindar d'ingressos, subjectes passius de l'Impost sobre béns immobles (IBI), corresponent al seu habitatge habitual, i aprovació inicial. (Exp. 363/2020)
  00:11:42 6 Intervencions
3.4 Proposta d'acord d'aprovació de la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts econòmics adreçats a les persones titulars de famílies monoparentals d'Alcover, subjectes passius de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), corresponent al seu habitatge habitual, per a l'any 2020. ((Exp. 364/2020)
  00:18:07 3 Intervencions
3.5 Proposta d'acord d'aprovació de la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts econòmics adreçats a persones més grans de 65 anys que viuen soles, amb un determinat llindar d'ingressos, subjectes passius de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), corresponent al seu habitatge habitual, per a l'any 2020. (Exp. 365/2020 )
  00:18:12 3 Intervencions
3.6 Proposta d'acord d'aprovació de l'increment retributiu del personal en l'exercici 2020. (Exp. 352/2020)
  00:23:13 5 Intervencions
4 INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA
  00:26:44 Sense intervencions
5 MOCIONS
  00:28:51 Sense intervencions
5.1 Moció que presenten conjuntament els grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, de JUNTS Alcover, de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista i d'Alcoverencs pel Canvi. sobre el complex petroquímic al Camp de Tarragona.
  00:28:54 4 Intervencions
5.2 Moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal per estimular la recollida selectiva per mitjà dels pressupostos participatius.
  00:32:56 8 Intervencions
5.3 Moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal per a la commemoració del Dia Internacional de les dones.
  00:41:22 3 Intervencions
5.4 Moció que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista sobre el control de la qualitat de l'aire al Camp de Tarragona
  00:42:38 10 Intervencions
5.5 Moció que presenta el grup municipal d'Alcoverencs pel Canvi per demanar el desdoblament de la C-37.
  01:04:58 4 Intervencions
5.6 Moció que presenta el grup municipal d'Alcoverencs pel Canvi per demanar la millora de la TV-7211 i la TV-7222.
  01:12:04 3 Intervencions
6 PRECS I PREGUNTES
  01:13:54 8 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:18:32 Sense intervencions
Anna nebot
pau3
santacna