Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
INTRODUCCIÓ
00:24:22
Justificació de la celebració de la sessió del Ple de manera telemàtica.
00:24:22
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
00:03:30
PRESSA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA D'UN REGIDOR.
00:03:43
Pressa de coneixement de la renúncia del senyor Josep Maria Flores Juanpere al càrrec de regidor del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM). (Exp. 486/2020)
00:03:48
DONAR COMPTE
00:11:11
Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia i de les resolucions de les regidories de l'1 de març al 30 d'abril de 2020.
00:11:14
Donar compte de l'informe de morositat i del període mitjà de pagament del 4t trimestre de 2019. (Exp. 152/2020)
00:11:32
Donar compte de l'informe de morositat i del període mitjà de pagament del 1r trimestre de 2020. (Exp. 605/2020)
00:11:49
Donar compte de l'informe d'Intervenció sobre l'execució del pressupost del 1r trimestre de 2020. (Exp. 597/2020)
00:12:06
DONAR COMPTE de les resolucions adoptades per la crisi sanitària del COVID19
00:24:22
Donar compte de la resolució d'alcaldia número 183 de 13 de març de 2020 que adopta mesures preventives per la crisi sanitària del COVID-19 a partir del 13 de març del 2020. (Exp. 478/2020)
Donar compte de la resolució d'alcaldia número 187 de 14 de març de 2020 que incorpora mesures preventives per la crisi sanitària del COVID-19 a les adoptades en la resolució del 13 de març del 2020. (Exp. 478/2020)
Donar compte de la resolució d'alcaldia número 199 de 19 de març de 2020 que adopta mesures econòmiques davant la crisi sanitària del COVID-19. (Exp. 478/2020)
Donar compte de la resolució d'alcaldia número 221 de 26 de març de 2020 que segueix adoptant mesures preventives per la crisi sanitària del COVID-19. (Exp. 478/2020)
Donar compte de la resolució d'alcaldia número 224 de 26 de març de 2020 que posar a disposició de l'ABS Alt Camp Oest-CAP d'Alcover diferents equipaments municipals. (Exp. 478/2020)
Donar compte de la resolució d'alcaldia número 265 de 27 d'abril de 2020 de donació de mascaretes a la població infantil. (Exp. 478/2020)
00:20:08
Donar compte de la resolució d'alcaldia número 280 de 6 de maig de 2020 per bonificar la taxa de les escombraries, autoritzar l'ampliació de terrasses i col·locació d'aparadors al carrer i donació de pantalles protectores. (Exp. 478/2020)
00:20:48
Donar compte de la resolució d'alcaldia número 277 de 6 de maig de 2020 de la donació d'equips informàtics a l'Escola Mare de Déu del Remei. (Exp. 573/2020)
Donar compte de la resolució d'alcaldia número 278 de 6 de maig de 2020 de la donació d'equips informàtics a l'Institut Fonts del Glorieta. (Exp. 572/2020)
00:24:03
DONAR COMPTE de la proposta de BASE d'aprovació de la modificació del calendari del contribuent i dels períodes d'ingrés.
00:24:22
ASSUMPTES ADMINISTRATIUS
00:25:51
Proposta d'acord de verificació del Text refós de la Modificació Puntual número 9 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), consistent en el canvi de qualificació del terreny situat a l'avinguda de Sant Pau 1-a, amb exclusió del sistema ferroviari (f) per passar-lo a la clau 2, subzona 2a1. (Exp. 282/2019)
00:25:56
Proposta d'acord d'aprovació definitiva del Plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi d'Alcover. (Exp. 98/2019)
00:28:06
Proposta d'acord d'aprovació de la pròrroga del contracte del servei d'explotació, conservació, manteniment i millores del sistema de sanejament d'Alcover (2017-2021)". (Exp. 1257/2016)
00:29:58
Proposta d'acord de modificació dels terminis establerts en la modificació parcial del Reglament del procés dels pressupostos participatius del 2020. (Exp. 110/2020)
00:35:01
Proposta d'acord de la finalització contractual de la concessió del servei públic dels serveis funeraris. (Exp. 713/2019)
00:42:46
Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança fiscal número 14 "Ordenança municipal de circulació". (Exp. 630/2020)
00:51:46
Proposta d'acord de verificació del Text refós del Pla especial urbanístic, en sòl no urbanitzable per a l'ampliació de la residència geriàtrica la Mimosa d'Alcover. (Exp. 180/2014)
00:59:26
INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA
01:02:17
MOCIONS
Moció que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista per la derogació de la LRSAL i la Llei d'estabilitat pressupostària com a mesura necessària per afrontar la nova crisi social i econòmica.
Moció que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista per la creació d'una comissió de seguiment per fer front a qualsevol tipus d'emergència que afecti el nostre poble.
01:02:55
Moció que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista per la rebaixa dels sous de tots els càrrecs electes.
01:17:38
Moció que presenten conjuntament els grups municipals d'Alcoverencs pel Canvi i d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d'augmentar la capacitat pressupostària del món local.
ASSUMPTE SOBREVINGUT
01:44:12
Moció que presenten conjuntament els grups municipals d'Alcoverencs pel Canvi, Candidatura d'Unitat Popular d'Alcover-Alternativa Municipalista, d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i de Junts per Alcover, per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d'augmentar la capacitat pressupostària del món local.
01:44:16
PRECS I PREGUNTES
01:50:46
-.-  DONAR COMPTE de la proposta de BASE d'aprovació de la modificació del calendari del contribuent i dels períodes d'ingrés.
00:00:05   3 Intervencions
1.-  APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR.
00:03:30   1 Intervenció
2.-  PRESSA DE CONEIXEMENT DE LA RENÁ?NCIA D'UN REGIDOR.
00:03:43   1 Intervenció
2.1.-  Pressa de coneixement de la renúncia del senyor Josep Maria Flores Juanpere al cÁu00a0rrec de regidor del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM). (Exp. 486/2020)
00:03:48   9 Intervencions
3.-  DONAR COMPTE
00:11:11   Sense intervencions
3.1.-  Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia i de les resolucions de les regidories de l'1 de març al 30 d'abril de 2020.
00:11:14   1 Intervenció
3.2.-  Donar compte de l'informe de morositat i del període mitjà de pagament del 4t trimestre de 2019. (Exp. 152/2020)
00:11:32   1 Intervenció
3.3.-  Donar compte de l'informe de morositat i del període mitjà de pagament del 1r trimestre de 2020. (Exp. 605/2020)
00:11:49   1 Intervenció
3.4.-  Donar compte de l'informe d'Intervencio sobre l'execucio del pressupost del 1r trimestre de 2020. (Exp. 597/2020)
00:12:06   Sense intervencions
3.10.-  Donar compte de la resolucio d'alcaldia número 265 de 27 d'abril de 2020 de donacio de mascaretes a la poblacio infantil. (Exp. 478/2020)
00:20:08   1 Intervenció
3.11.-  Donar compte de la resolució d'alcaldia número 280 de 6 de maig de 2020 per bonificar la taxa de les escombraries, autoritzar l'ampliació de terrasses i col·locació d'aparadors al carrer i donació de pantalles protectores. (Exp. 478/2020)
00:20:48   1 Intervenció
3.13.-  Donar compte de la resolució d'alcaldia número 278 de 6 de maig de 2020 de la donació d'equips informàtics a l'Institut Fonts del Glorieta. (Exp. 572/2020)
00:24:03   1 Intervenció
4.-  ASSUMPTES ADMINISTRATIUS
00:25:51   Sense intervencions
4.1.-  Proposta d'acord de verificació del Text refós de la Modificació Puntual número 9 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), consistent en el canvi de qualificació del terreny situat a l'avinguda de Sant Pau 1-a, amb exclusió del sistema ferroviari (f) per passar-lo a la clau 2, subzona 2a1. (Exp. 282/2019)
00:25:56   7 Intervencions
4.2.-  Proposta d'acord d'aprovació definitiva del Plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi d'Alcover. (Exp. 98/2019)
00:28:06   7 Intervencions
4.3.-  Proposta d'acord d'aprovacio de la prorroga del contracte del servei d'explotacio, conservacio, manteniment i millores del sistema de sanejament d'Alcover (2017-2021). (Exp. 1257/2016)
00:29:58   9 Intervencions
4.4.-  Proposta d'acord de modificació dels terminis establerts en la modificació parcial del Reglament del procés dels pressupostos participatius del 2020. (Exp. 110/2020)
00:35:01   9 Intervencions
4.5.-  Proposta d'acord de la finalitzacio contractual de la concessio del servei públic dels serveis funeraris. (Exp. 713/2019)
00:42:46   9 Intervencions
4.6.-  Proposta d'acord d'aprovacio inicial de la modificacio parcial de l'ordenanza fiscal número 14 'Ordenanza municipal de circulacio'. (Exp. 630/2020)
00:51:46   12 Intervencions
4.7.-  Proposta d'acord de verificació del Text refós del Pla especial urbanístic, en sòl no urbanitzable per a l'ampliació de la residència geriàtrica la Mimosa d'Alcover. (Exp. 180/2014)
00:59:26   9 Intervencions
5.-  MOCIONS
01:01:55   2 Intervencions
6.2.-  Mocio que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista per la creacio d'una comissio de seguiment per fer front a qualsevol tipus d'emergÁ<%/%>u00a8ncia que afecti el nostre poble.
01:02:55   11 Intervencions
6.3.-  Mocio que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista per la rebaixa dels sous de tots els cÁ<%/%>u00a0rrecs electes.
01:17:38   13 Intervencions
7.-  ASSUMPTE SOBREVINGUT
01:44:12   Sense intervencions
7.1.-  Mocio que presenten conjuntament els grups municipals d'Alcoverencs pel Canvi, Candidatura d'Unitat Popular d'Alcover-Alternativa Municipalista, d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i de Junts per Alcover, per demanar la flexibilitzacio de les regles fiscals amb la finalitat d'augmentar la capacitat pressupostÁ<%/%>u00a0ria del mon local.
01:44:16   1 Intervenció
8.-  PRECS I PREGUNTES
01:50:46   8 Intervencions
<