Sessió plenària ordinària divendres 8 de maig de 2020

Durada: 02:02:35
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripcion con video
-.- DONAR COMPTE de la proposta de BASE d'aprovació de la modificació del calendari del contribuent i dels períodes d'ingrés.
  00:00:05 3 Intervencions
1.- APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR.
  00:03:30 1 Intervenció
2.- PRESSA DE CONEIXEMENT DE LA RENÁ?NCIA D'UN REGIDOR.
  00:03:43 1 Intervenció
2.1.- Pressa de coneixement de la renúncia del senyor Josep Maria Flores Juanpere al cÁu00a0rrec de regidor del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM). (Exp. 486/2020)
  00:03:48 9 Intervencions
3.- DONAR COMPTE
  00:11:11 Sense intervencions
3.1.- Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia i de les resolucions de les regidories de l'1 de març al 30 d'abril de 2020.
  00:11:14 1 Intervenció
3.2.- Donar compte de l'informe de morositat i del període mitjà de pagament del 4t trimestre de 2019. (Exp. 152/2020)
  00:11:32 1 Intervenció
3.3.- Donar compte de l'informe de morositat i del període mitjà de pagament del 1r trimestre de 2020. (Exp. 605/2020)
  00:11:49 1 Intervenció
3.4.- Donar compte de l'informe d'Intervencio sobre l'execucio del pressupost del 1r trimestre de 2020. (Exp. 597/2020)
  00:12:06 Sense intervencions
3.10.- Donar compte de la resolucio d'alcaldia nÁºmero 265 de 27 d'abril de 2020 de donacio de mascaretes a la poblacio infantil. (Exp. 478/2020)
  00:20:08 1 Intervenció
3.11.- Donar compte de la resolució d'alcaldia número 280 de 6 de maig de 2020 per bonificar la taxa de les escombraries, autoritzar l'ampliació de terrasses i col·locació d'aparadors al carrer i donació de pantalles protectores. (Exp. 478/2020)
  00:20:48 1 Intervenció
3.13.- Donar compte de la resolució d'alcaldia número 278 de 6 de maig de 2020 de la donació d'equips informàtics a l'Institut Fonts del Glorieta. (Exp. 572/2020)
  00:24:03 1 Intervenció
4.- ASSUMPTES ADMINISTRATIUS
  00:25:51 Sense intervencions
4.1.- Proposta d'acord de verificació del Text refós de la Modificació Puntual número 9 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), consistent en el canvi de qualificació del terreny situat a l'avinguda de Sant Pau 1-a, amb exclusió del sistema ferroviari (f) per passar-lo a la clau 2, subzona 2a1. (Exp. 282/2019)
  00:25:56 7 Intervencions
4.2.- Proposta d'acord d'aprovació definitiva del Plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi d'Alcover. (Exp. 98/2019)
  00:28:06 7 Intervencions
4.3.- Proposta d'acord d'aprovacio de la prorroga del contracte del servei d'explotacio, conservacio, manteniment i millores del sistema de sanejament d'Alcover (2017-2021). (Exp. 1257/2016)
  00:29:58 9 Intervencions
4.4.- Proposta d'acord de modificació dels terminis establerts en la modificació parcial del Reglament del procés dels pressupostos participatius del 2020. (Exp. 110/2020)
  00:35:01 9 Intervencions
4.5.- Proposta d'acord de la finalitzacio contractual de la concessio del servei públic dels serveis funeraris. (Exp. 713/2019)
  00:42:46 9 Intervencions
4.6.- Proposta d'acord d'aprovacio inicial de la modificacio parcial de l'ordenanza fiscal número 14 'Ordenanza municipal de circulacio'. (Exp. 630/2020)
  00:51:46 12 Intervencions
4.7.- Proposta d'acord de verificació del Text refós del Pla especial urbanístic, en sòl no urbanitzable per a l'ampliació de la residència geriàtrica la Mimosa d'Alcover. (Exp. 180/2014)
  00:59:26 9 Intervencions
5.- MOCIONS
  01:01:55 2 Intervencions
6.2.- Mocio que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista per la creacio d'una comissio de seguiment per fer front a qualsevol tipus d'emergÁ<%/%>u00a8ncia que afecti el nostre poble.
  01:02:55 11 Intervencions
6.3.- Mocio que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista per la rebaixa dels sous de tots els cÁ<%/%>u00a0rrecs electes.
  01:17:38 13 Intervencions
7.- ASSUMPTE SOBREVINGUT
  01:44:12 Sense intervencions
7.1.- Mocio que presenten conjuntament els grups municipals d'Alcoverencs pel Canvi, Candidatura d'Unitat Popular d'Alcover-Alternativa Municipalista, d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i de Junts per Alcover, per demanar la flexibilitzacio de les regles fiscals amb la finalitat d'augmentar la capacitat pressupostÁ<%/%>u00a0ria del mon local.
  01:44:16 1 Intervenció
8.- PRECS I PREGUNTES
  01:50:46 8 Intervencions
Anna nebot
pau3
santacna