Sessió plenària ordinària divendres 3 de juliol de 2020

Durada: 00:48:55
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripcion con video
Anna nebot
pau3
santacna
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 2 Intervencions
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
  00:02:34 Sense intervencions
2. PRESA DE POSSESSIÓ AL CÀRREC D'UNA REGIDORA
  00:04:30 Sense intervencions
2.1. Presa de possessió al càrrec de regidora de la senyora Anna Nebot Rion, per part del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM) (Exp. 930/2020)
  00:04:40 3 Intervencions
3. DONAR COMPTE
  00:07:03 Sense intervencions
3.1 Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia i de les resolucions de les regidories de l'1 de maig al 30 de juny de 2020.
  00:07:24 Sense intervencions
4. ASSUMPTES ADMINISTRATIUS
  00:07:36 Sense intervencions
4.1. Proposta d'acord d'aprovació de nomenament per ocupar el càrrec de Jutge/essa de Pau substitut/a d'Alcover. (Exp. 427/2020)
  00:07:38 2 Intervencions
4.2. Proposta d'acord d'aprovació inicial del catàleg dels arbres i arbredes d'interès local a Alcover. (Exp. 643/2019)
  00:09:35 2 Intervencions
4.3. Proposta d'acord d'aprovació de les festes locals d'Alcover per a l'any 2021. (Exp. 922/2020)
  00:13:46 2 Intervencions
4.4. Proposta d'acord d'aprovació de les Bases que regulen la concessió dels premis extraordinaris batxillerat 2020. (Exp. 883/2020)
  00:14:42 2 Intervencions
4.5. Proposta d'acord d'aprovació de les Bases que regulen l'atorgament d'ajuts per a estudis post-obligatoris no universitaris per al curs escolar 2020-2021. (Exp. 880/2020)
  00:17:15 5 Intervencions
4.6. Proposta d'acord d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número MC-05/2020. (Exp. 849/2020)
  00:21:11 5 Intervencions
4.7. Proposta d'acord d'aprovació inicial del manual de marca de l'Ajuntament d'Alcover. (Exp. 935/2020)
  00:29:57 5 Intervencions
5. INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA
  00:37:17 Sense intervencions
6. MOCIONS
  00:37:23 Sense intervencions
6.1. Moció que presenten conjuntament els grups municipals d'Alcoverencs pel Canvi, de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, de JUNTS i d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal per impulsar la Declaració del Parc Natural de les Muntanyes de Prades.
  00:37:29 2 Intervencions
7. PRECS I PREGUNTES
  00:42:10 10 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:48:55 Sense intervencions