Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
00:06:54
DONAR COMPTE
00:07:06
Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia i de les resolucions de les regidories de l'1 de juliol al 31 d'agost de 2020.
00:07:09
Donar compte de l'informe d'Intervenció sobre l'execució del pressupost del 2n trimestre de 2020. (Exp. 1046/2020)
00:07:53
Donar compte del Pla Biennal del control financer dels exercicis 2019-2020. (Exp. 614/2020)
00:07:53
Donar compte de l'informe de morositat del 2n trimestre del 2020. (Exp. 1041/2020)
00:07:54
Donar compte de la resolució d'Alcaldia número 594 d'1 de setembre de 2020 que aprova l'expedient de modificació de crèdits núm. MC-06/2020, del Pressupost vigent en la modalitat de generació de crèdit. (Exp. 1331/2020)
00:07:55
Donar compte de la resolució d'Alcaldia número 599 d'1 de setembre de 2020 que aprova les línies fonamentals del pressupost del 2021. (Exp. 1125/2020)
00:08:18
ASSUMPTES ADMINISTRATITUS
00:08:16
Proposta d'acord de la participació de la regidora d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal en els diferents òrgans municipals en què aquest grup polític municipal estava representat pel regidor Sr. Josep M. Flores. (Exp. 930/2020)
00:08:51
Proposta d'acord de l'aprovació del Compte General de l'Exercici 2019, comprès pel Compte General del propi Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms, Museu d'Alcover i Alcover Ràdio. (Exp. 515/2020)
00:10:31
Proposta d'acord de l'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança fiscal número 14, de circulació. (Exp. 1268/2020)
00:15:08
Proposta d'acord de l'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança fiscal número 11 reguladora de la taxa del cementiri municipal i serveis funeraris. (Exp. 1267/2020)
00:19:33
Proposta d'acord de l'aprovació de la suspensió potestativa de llicències per a la implantació o ampliació d'instal·lacions de producció d'energia a partir de fonts renovables en sòls classificats com a no urbanitzables. (Exp. 1208/2020)
00:22:12
INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA
00:32:09
MOCIONS
00:19:24
Moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal sobre l'adaptació del pressupost municipal 2020 a les contingències de la COVID-19.
00:34:16
Moció que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista sobre la desobediència a la transferència dels romanents municipals al Govern de l'Estat Espanyol.
00:56:43
PRECS I PREGUNTES
01:06:25
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   1 Intervenció
1.-  APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
00:06:54   Sense intervencions
2.-  DONAR COMPTE
00:07:06   1 Intervenció
2.1.-  Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia i de les resolucions de les regidories de l'1 de juliol al 31 d'agost de 2020.
00:07:09   Sense intervencions
2.2.-  Donar compte de l'informe d'Intervenció sobre l'execució del pressupost del 2n trimestre de 2020. (Exp. 1046/2020)
00:07:53   Sense intervencions
2.3.-  Donar compte del Pla Biennal del control financer dels exercicis 2019-2020. (Exp. 614/2020)
00:07:53   Sense intervencions
2.4.-  Donar compte de l'informe de morositat del 2n trimestre del 2020. (Exp. 1041/2020)
00:07:54   Sense intervencions
2.5.-  Donar compte de la resolució d'Alcaldia número 594 d'1 de setembre de 2020 que aprova l'expedient de modificació de crèdits núm. MC-06/2020, del Pressupost vigent en la modalitat de generació de crèdit. (Exp. 1331/2020)
00:07:55   Sense intervencions
2.6.-  Donar compte de la resolució d'Alcaldia número 599 d'1 de setembre de 2020 que aprova les línies fonamentals del pressupost del 2021. (Exp. 1125/2020)
00:08:16   Sense intervencions
3.-  ASSUMPTES ADMINISTRATITUS
00:08:16   Sense intervencions
3.1.-  Proposta d'acord de la participació de la regidora d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal en els diferents òrgans municipals en què aquest grup polític municipal estava representat pel regidor Sr. Josep M. Flores. (Exp. 930/2020)
00:08:48   Sense intervencions
3.3.-  Proposta d'acord de l'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança fiscal número 14, de circulació. (Exp. 1268/2020)
00:08:48   2 Intervencions
3.2.-  Proposta d'acord de l'aprovació del Compte General de l'Exercici 2019, comprès pel Compte General del propi Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms, Museu d'Alcover i Alcover Ràdio. (Exp. 515/2020)
00:10:30   9 Intervencions
3.4.-  Proposta d'acord de l'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança fiscal número 11 reguladora de la taxa del cementiri municipal i serveis funeraris. (Exp. 1267/2020)
00:15:05   2 Intervencions
3.5.-  Proposta d'acord de l'aprovació de la suspensió potestativa de llicències per a la implantació o ampliació d'instal·lacions de producció d'energia a partir de fonts renovables en sòls classificats com a no urbanitzables. (Exp. 1208/2020)
00:19:24   6 Intervencions
5.-  MOCIONS
00:19:24   Sense intervencions
4.- 
00:32:09   1 Intervenció
5.1.-  Moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal sobre l'adaptació del pressupost municipal 2020 a les contingències de la COVID-19.
00:34:16   13 Intervencions
5.2.-  Moció que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista sobre la desobediència a la transferència dels romanents municipals al Govern de l'Estat Espanyol.
00:56:43   8 Intervencions
6.-  PRECS I PREGUNTES
01:06:25   7 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
01:11:39   Sense intervencions
<