Sessió plenària ordinària divendres 4 de setembre de 2020

Durada: 01:11:38
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripcion con video
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
  00:06:54 Sense intervencions
2.- DONAR COMPTE
  00:07:06 1 Intervenció
2.1.- Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia i de les resolucions de les regidories de l'1 de juliol al 31 d'agost de 2020.
  00:07:09 Sense intervencions
2.2.- Donar compte de l'informe d'Intervenció sobre l'execució del pressupost del 2n trimestre de 2020. (Exp. 1046/2020)
  00:07:53 Sense intervencions
2.3.- Donar compte del Pla Biennal del control financer dels exercicis 2019-2020. (Exp. 614/2020)
  00:07:53 Sense intervencions
2.4.- Donar compte de l'informe de morositat del 2n trimestre del 2020. (Exp. 1041/2020)
  00:07:54 Sense intervencions
2.5.- Donar compte de la resolució d'Alcaldia número 594 d'1 de setembre de 2020 que aprova l'expedient de modificació de crèdits núm. MC-06/2020, del Pressupost vigent en la modalitat de generació de crèdit. (Exp. 1331/2020)
  00:07:55 Sense intervencions
2.6.- Donar compte de la resolució d'Alcaldia número 599 d'1 de setembre de 2020 que aprova les línies fonamentals del pressupost del 2021. (Exp. 1125/2020)
  00:08:16 Sense intervencions
3.- ASSUMPTES ADMINISTRATITUS
  00:08:16 Sense intervencions
3.1.- Proposta d'acord de la participació de la regidora d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal en els diferents òrgans municipals en què aquest grup polític municipal estava representat pel regidor Sr. Josep M. Flores. (Exp. 930/2020)
  00:08:48 Sense intervencions
3.3.- Proposta d'acord de l'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança fiscal número 14, de circulació. (Exp. 1268/2020)
  00:08:48 2 Intervencions
3.2.- Proposta d'acord de l'aprovació del Compte General de l'Exercici 2019, comprès pel Compte General del propi Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms, Museu d'Alcover i Alcover Ràdio. (Exp. 515/2020)
  00:10:30 9 Intervencions
3.4.- Proposta d'acord de l'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança fiscal número 11 reguladora de la taxa del cementiri municipal i serveis funeraris. (Exp. 1267/2020)
  00:15:05 2 Intervencions
3.5.- Proposta d'acord de l'aprovació de la suspensió potestativa de llicències per a la implantació o ampliació d'instal·lacions de producció d'energia a partir de fonts renovables en sòls classificats com a no urbanitzables. (Exp. 1208/2020)
  00:19:24 6 Intervencions
5.- MOCIONS
  00:19:24 Sense intervencions
4.-
  00:32:09 1 Intervenció
5.1.- Moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal sobre l'adaptació del pressupost municipal 2020 a les contingències de la COVID-19.
  00:34:16 13 Intervencions
5.2.- Moció que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista sobre la desobediència a la transferència dels romanents municipals al Govern de l'Estat Espanyol.
  00:56:43 8 Intervencions
6.- PRECS I PREGUNTES
  01:06:25 7 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:11:39 Sense intervencions
Anna nebot
pau3
santacna