Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
ASSUMPTES ADMINISTRATIUS
00:00:26
Proposta d'acord d'aprovació inicial de la nova numeració de les ordenances municipals.
00:00:32
Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, per a l'exercici econòmic 2021.
00:01:36
Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a expedició de Documents Administratius, per a l'exercici econòmic 2021.
00:05:23
Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança fiscal reguladora de la Taxa per a l'expedició de llicències urbanístiques, per a l'exercici econòmic 2021.
00:06:32
Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança fiscal reguladora de les taxes administratives per la prestació de serveis d'intervenció administrativa de les activitats i instal·lacions, per a l'exercici econòmic 2021.
00:07:44
Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids urbans, per a l'exercici econòmic 2021.
00:10:24
Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la utilització en benefici particular dels locals de titularitat municipal, per a l'exercici econòmic 2021.
00:12:04
Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança fiscal reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'us públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa, per a l'exercici econòmic 2021.
00:17:31
Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via Pública, per a l'exercici econòmic 2021.
00:22:11
Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per activitats del Convent de les Arts, per a l'exercici econòmic 2021.
00:24:04
Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança fiscal reguladora del Preu públic per al servei de l'escola municipal de música, per a l'exercici econòmic 2021.
00:25:22
Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança municipal de circulació, per a l'exercici econòmic 2021.
00:27:28
Proposta d'acord d'aprovació inicial de l'ordenança fiscal reguladora del preu públic per a l'ús de la residència d'artistes del Convent de les Arts, per a l'exercici econòmic 2021.
00:30:16
Proposta d'acord per l'aprovació inicial de l'expedient de modificació MC-08/2020 de crèdit extraordinari a càrrec de la partida de Fons de Contingència.
00:36:49
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   1 Intervenció
1.-  ASSUMPTES ADMINISTRATIUS
00:00:26   Sense intervencions
1.1.  Proposta d'acord d'aprovació inicial de la nova numeració de les ordenances municipals.
00:00:32   3 Intervencions
1.2.  Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, per a l'exercici econòmic 2021.
00:01:36   5 Intervencions
1.3.  Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a expedició de Documents Administratius, per a l'exercici econòmic 2021.
00:05:20   2 Intervencions
1.4.  Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança fiscal reguladora de la Taxa per a l'expedició de llicències urbanístiques, per a l'exercici econòmic 2021.
00:05:21   3 Intervencions
1.5.  Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança fiscal reguladora de les taxes administratives per la prestació de serveis d'intervenció administrativa de les activitats i instal·lacions, per a l'exercici econòmic 2021.
00:07:44   3 Intervencions
1.6.  Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids urbans, per a l'exercici econòmic 2021.
00:10:24   2 Intervencions
1.7.  Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la utilització en benefici particular dels locals de titularitat municipal, per a l'exercici econòmic 2021.
00:12:04   4 Intervencions
1.8.  Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança fiscal reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'us públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa, per a l'exercici econòmic 2021.
00:17:31   4 Intervencions
1.9.  Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via Pública, per a l'exercici econòmic 2021.
00:22:11   2 Intervencions
1.10.  Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per activitats del Convent de les Arts, per a l'exercici econòmic 2021.
00:24:04   2 Intervencions
1.11.  Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança fiscal reguladora del Preu públic per al servei de l'escola municipal de música, per a l'exercici econòmic 2021.
00:25:22   2 Intervencions
1.12.  Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança municipal de circulació, per a l'exercici econòmic 2021.
00:27:28   2 Intervencions
1.13.  Proposta d'acord d'aprovació inicial de l'ordenança fiscal reguladora del preu públic per a l'ús de la residència d'artistes del Convent de les Arts, per a l'exercici econòmic 2021.
00:30:16   3 Intervencions
1.14.  Proposta d'acord per l'aprovació inicial de l'expedient de modificació MC-08/2020 de crèdit extraordinari a càrrec de la partida de Fons de Contingència.
00:36:49   3 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
00:40:03   Sense intervencions
<