Sessió plenària Extraordinària Dijous 8 d'octubre de 2020

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripcion con video
Anna nebot
pau3
santacna
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1.- ASSUMPTES ADMINISTRATIUS
  00:00:26 Sense intervencions
1.1. Proposta d'acord d'aprovació inicial de la nova numeració de les ordenances municipals.
  00:00:32 3 Intervencions
1.2. Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, per a l'exercici econòmic 2021.
  00:01:36 5 Intervencions
1.3. Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a expedició de Documents Administratius, per a l'exercici econòmic 2021.
  00:05:20 2 Intervencions
1.4. Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança fiscal reguladora de la Taxa per a l'expedició de llicències urbanístiques, per a l'exercici econòmic 2021.
  00:05:21 3 Intervencions
1.5. Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança fiscal reguladora de les taxes administratives per la prestació de serveis d'intervenció administrativa de les activitats i instal·lacions, per a l'exercici econòmic 2021.
  00:07:44 3 Intervencions
1.6. Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids urbans, per a l'exercici econòmic 2021.
  00:10:24 2 Intervencions
1.7. Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la utilització en benefici particular dels locals de titularitat municipal, per a l'exercici econòmic 2021.
  00:12:04 4 Intervencions
1.8. Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança fiscal reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'us públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa, per a l'exercici econòmic 2021.
  00:17:31 4 Intervencions
1.9. Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via Pública, per a l'exercici econòmic 2021.
  00:22:11 2 Intervencions
1.10. Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per activitats del Convent de les Arts, per a l'exercici econòmic 2021.
  00:24:04 2 Intervencions
1.11. Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança fiscal reguladora del Preu públic per al servei de l'escola municipal de música, per a l'exercici econòmic 2021.
  00:25:22 2 Intervencions
1.12. Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança municipal de circulació, per a l'exercici econòmic 2021.
  00:27:28 2 Intervencions
1.13. Proposta d'acord d'aprovació inicial de l'ordenança fiscal reguladora del preu públic per a l'ús de la residència d'artistes del Convent de les Arts, per a l'exercici econòmic 2021.
  00:30:16 3 Intervencions
1.14. Proposta d'acord per l'aprovació inicial de l'expedient de modificació MC-08/2020 de crèdit extraordinari a càrrec de la partida de Fons de Contingència.
  00:36:49 3 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:40:03 Sense intervencions