Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ D'UNA PROPOSTA D'ACORD A L'ORDRE DEL DIA D'UN ASSUMPTE SOBREVINGUT
00:00:47
Ratificació de la inclusió de la proposta d'acord d'aprovació de la delegació de competències per a la gestió del servei de menjador dels usuaris de la Llar d'infants municipal "Xiu-Xiu.
00:00:58
APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIONS ANTERIORS
00:02:06
DONAR COMPTE
00:02:20
Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia i de les resolucions de les regidories de l'1 de setembre al 31 d'octubre de 2020.
00:02:24
Donar compte de la resolució de l'Alcaldia número 644 de 24 de setembre de 2020 que aprova l'expedient de modificació de crèdits núm. MC-07/2020, del Pressupost vigent en la modalitat de generació de crèdits. (Exp. 1437/2020)
00:02:43
Donar compte de la resolució de l'Alcaldia número 641 de 24 de setembre de 2020 que aprova l'expedient de modificació de crèdits núm. MC-09/2020, amb la modalitat de transferències. (Exp. 1489/2020)
00:03:04
Donar compte de la resolució d'Alcaldia número 728 de 26 d'octubre de 2020 que aprova l'expedient de modificació de crèdits núm. MC-12/2020, del Pressupost vigent en la modalitat de generació de crèdits. (Exp. 1688/2020)
00:03:18
Donar compte de l'Informe d'Intervenció sobre l'execució trimestral del pressupost del 3r trimestre de 2020. (Exp. 1595/2020)
00:03:34
Donar compte de l'informe de morositat i del període mitjà de pagament del 3r trimestre de 2020. (Exp. 1568/2020)
00:03:47
ASSUMPTES ADMINISTRATITUS
00:04:02
Proposta d'acord d'aprovació inicial de la Modificació Puntual número 11 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), consistent en la regulació de l'alçada mínima de les plantes baixes, dels serveis tècnics i dels usos recreatius. (Exp. 1670/2020)
00:04:05
Proposta d'acord per l'aprovació inicial de l'expedient de modificació MC-10/2020 de suplement de crèdit per finançar despeses de personal de l'Ajuntament d'Alcover i el seu Organisme Autònom Museu d'Alcover. (Exp. 1673/2020)
00:08:49
Proposta d'acord per l'aprovació inicial de l'expedient de modificació MC-11/2020 de transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa. (Exp. 1674/2020)
00:11:05
Proposta d'acord d'aprovació del Conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament d'Alcover sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes. (Exp. 1529/2020)
00:13:16
Proposta d'acord d'aprovació de la delegació de competències per a la gestió del servei de menjador dels usuaris de la Llar d'infants municipal "Xiu-Xiu". (Exp. 1782/2020)
00:15:32
INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA
00:26:22
MOCIONS
00:29:29
Mocions que presenta el grup municipal de la CUP-AMUNT
00:29:32
Moció que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista per reclamar mesures per contenir els rebrots i donar suport a les persones que depenen del petit teixit comercial.
00:29:37
Moció que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista per reclamar a la Generalitat la no formalització d'un acord del Consell Executiu en el que s'ordena a l'ICS l'adquisició d'uns terrenys afectats pel projecte "BCN WORLD-HARD ROCK CAFÈ"
00:37:35
PRECS I PREGUNTES
00:50:45
Inici  Inici
00:00:02   1 Intervenció
1.-  RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ D'UNA PROPOSTA D'ACORD A L'ORDRE DEL DIA D'UN ASSUMPTE SOBREVINGUT
00:00:47   Sense intervencions
1.1.-  Ratificació de la inclusió de la proposta d'acord d'aprovació de la delegació de competències per a la gestió del servei de menjador dels usuaris de la Llar d'infants municipal 'Xiu-Xiu.
00:00:58   6 Intervencions
2.-  APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIONS ANTERIORS
00:02:06   Sense intervencions
3.-  DONAR COMPTE
00:02:20   Sense intervencions
3.1.-  Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia i de les resolucions de les regidories de l'1 de setembre al 31 d'octubre de 2020.
00:02:24   Sense intervencions
3.2.-  Donar compte de la resolució de l'Alcaldia número 644 de 24 de setembre de 2020 que aprova l'expedient de modificació de crèdits núm. MC-07/2020, del Pressupost vigent en la modalitat de generació de crèdits. (Exp. 1437/2020)
00:02:43   1 Intervenció
3.3.-  Donar compte de la resolució de l'Alcaldia número 641 de 24 de setembre de 2020 que aprova l'expedient de modificació de crèdits núm. MC-09/2020, amb la modalitat de transferències. (Exp. 1489/2020)
00:03:04   1 Intervenció
3.4.-  Donar compte de la resolució d'Alcaldia número 728 de 26 d'octubre de 2020 que aprova l'expedient de modificació de crèdits núm. MC-12/2020, del Pressupost vigent en la modalitat de generació de crèdits. (Exp. 1688/2020)
00:03:18   1 Intervenció
3.5.-  Donar compte de l'Informe d'Intervenció sobre l'execució trimestral del pressupost del 3r trimestre de 2020. (Exp. 1595/2020)
00:03:34   1 Intervenció
3.6.-  Donar compte de l'informe de morositat i del període mitjà de pagament del 3r trimestre de 2020. (Exp. 1568/2020)
00:03:47   1 Intervenció
4.-  ASSUMPTES ADMINISTRATITUS
00:04:02   Sense intervencions
4.1.-  Proposta d'acord d'aprovació inicial de la Modificació Puntual número 11 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), consistent en la regulació de l'alçada mínima de les plantes baixes, dels serveis tècnics i dels usos recreatius. (Exp. 1670/2020)
00:04:05   11 Intervencions
4.2.-  Proposta d'acord per l'aprovació inicial de l'expedient de modificació MC-10/2020 de suplement de crèdit per finançar despeses de personal de l'Ajuntament d'Alcover i el seu Organisme Autònom Museu d'Alcover. (Exp. 1673/2020)
00:08:49   11 Intervencions
4.3.-  Proposta d'acord per l'aprovació inicial de l'expedient de modificació MC-11/2020 de transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa. (Exp. 1674/2020)
00:11:05   13 Intervencions
4.4.-  Proposta d'acord d'aprovació del Conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament d'Alcover sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes. (Exp. 1529/2020)
00:13:16   11 Intervencions
4.5.-  Proposta d'acord d'aprovació de la delegació de competències per a la gestió del servei de menjador dels usuaris de la Llar d'infants municipal 'Xiu-Xiu'. (Exp. 1782/2020)
00:15:32   25 Intervencions
5.-  INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA
00:26:22   1 Intervenció
6.-  MOCIONS
00:29:29   1 Intervenció
.-  Mocions que presenta el grup municipal de la CUP-AMUNT
00:29:32   Sense intervencions
6.1.-  Moció que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista per reclamar mesures per contenir els rebrots i donar suport a les persones que depenen del petit teixit comercial.
00:29:37   9 Intervencions
6.2.-  Moció que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista per reclamar a la Generalitat la no formalització d'un acord del Consell Executiu en el que s'ordena a l'ICS l'adquisició d'uns terrenys afectats pel projecte 'BCN WORLD-HARD ROCK CAFÈ'
00:37:35   21 Intervencions
7.-  PRECS I PREGUNTES
00:50:45   19 Intervencions
<