Sessió plenària ordinària divendres 6 de novembre de 2020

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripcion con video
Anna nebot
pau3
santacna
Inici Inici
  00:00:02 1 Intervenció
1.- RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ D'UNA PROPOSTA D'ACORD A L'ORDRE DEL DIA D'UN ASSUMPTE SOBREVINGUT
  00:00:47 Sense intervencions
1.1.- Ratificació de la inclusió de la proposta d'acord d'aprovació de la delegació de competències per a la gestió del servei de menjador dels usuaris de la Llar d'infants municipal "Xiu-Xiu.
  00:00:58 6 Intervencions
2.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIONS ANTERIORS
  00:02:06 Sense intervencions
3.- DONAR COMPTE
  00:02:20 Sense intervencions
3.1.- Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia i de les resolucions de les regidories de l'1 de setembre al 31 d'octubre de 2020.
  00:02:24 Sense intervencions
3.2.- Donar compte de la resolució de l'Alcaldia número 644 de 24 de setembre de 2020 que aprova l'expedient de modificació de crèdits núm. MC-07/2020, del Pressupost vigent en la modalitat de generació de crèdits. (Exp. 1437/2020)
  00:02:43 1 Intervenció
3.3.- Donar compte de la resolució de l'Alcaldia número 641 de 24 de setembre de 2020 que aprova l'expedient de modificació de crèdits núm. MC-09/2020, amb la modalitat de transferències. (Exp. 1489/2020)
  00:03:04 1 Intervenció
3.4.- Donar compte de la resolució d'Alcaldia número 728 de 26 d'octubre de 2020 que aprova l'expedient de modificació de crèdits núm. MC-12/2020, del Pressupost vigent en la modalitat de generació de crèdits. (Exp. 1688/2020)
  00:03:18 1 Intervenció
3.5.- Donar compte de l'Informe d'Intervenció sobre l'execució trimestral del pressupost del 3r trimestre de 2020. (Exp. 1595/2020)
  00:03:34 1 Intervenció
3.6.- Donar compte de l'informe de morositat i del període mitjà de pagament del 3r trimestre de 2020. (Exp. 1568/2020)
  00:03:47 1 Intervenció
4.- ASSUMPTES ADMINISTRATITUS
  00:04:02 Sense intervencions
4.1.- Proposta d'acord d'aprovació inicial de la Modificació Puntual número 11 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), consistent en la regulació de l'alçada mínima de les plantes baixes, dels serveis tècnics i dels usos recreatius. (Exp. 1670/2020)
  00:04:05 11 Intervencions
4.2.- Proposta d'acord per l'aprovació inicial de l'expedient de modificació MC-10/2020 de suplement de crèdit per finançar despeses de personal de l'Ajuntament d'Alcover i el seu Organisme Autònom Museu d'Alcover. (Exp. 1673/2020)
  00:08:49 11 Intervencions
4.3.- Proposta d'acord per l'aprovació inicial de l'expedient de modificació MC-11/2020 de transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa. (Exp. 1674/2020)
  00:11:05 13 Intervencions
4.4.- Proposta d'acord d'aprovació del Conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament d'Alcover sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes. (Exp. 1529/2020)
  00:13:16 11 Intervencions
4.5.- Proposta d'acord d'aprovació de la delegació de competències per a la gestió del servei de menjador dels usuaris de la Llar d'infants municipal "Xiu-Xiu". (Exp. 1782/2020)
  00:15:32 25 Intervencions
5.- INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA
  00:26:22 1 Intervenció
6.- MOCIONS
  00:29:29 1 Intervenció
.- Mocions que presenta el grup municipal de la CUP-AMUNT
  00:29:32 Sense intervencions
6.1.- Moció que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista per reclamar mesures per contenir els rebrots i donar suport a les persones que depenen del petit teixit comercial.
  00:29:37 9 Intervencions
6.2.- Moció que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista per reclamar a la Generalitat la no formalització d'un acord del Consell Executiu en el que s'ordena a l'ICS l'adquisició d'uns terrenys afectats pel projecte "BCN WORLD-HARD ROCK CAFÈ"
  00:37:35 21 Intervencions
7.- PRECS I PREGUNTES
  00:50:45 19 Intervencions