Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
00:02:16
DONAR COMPTE
00:02:26
Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia i de les resolucions de les regidories des de l'1 de gener de 2021 al 28 de febrer de 2021.
00:02:28
Donar compte de l'informe de morositat i període mitjà de pagament del 4t trimestre de 2020. (Exp. 254/2021)
00:02:49
Donar compte de l'informe d'Intervenció sobre l'execució trimestral del pressupost, 4t trimestre de 2020. (256/2020)
00:03:07
ASSUMPTES ADMINISTRATITUS
00:03:35
Proposta d'acord d'aprovació inicial de l'expedient de modificació MC-03/2021 de suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria de l'Ajuntament d'Alcover. (Exp. 394/2021)
00:03:36
Proposta d'acord d'aprovació de l'increment retributiu del personal de l'Ajuntament d'Alcover en l'exercici 2021. (Exp. 378/2021)
00:05:39
Proposta d'acord de reconeixement al senyor Juan Hurtado Muñoz de la compatibilitat amb l'exercici d'una activitat privada. (Exp. 419/2021)
00:07:15
Proposta d'acord d'aprovació provisional de la Modificació Puntual número 11 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), consistent en la regulació de l'alçada mínima de les plantes baixes, dels serveis tècnics i dels usos recreatius. (Exp. 1670/2020)
00:08:28
INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA
00:12:49
ASSUMPTES SOBREVINGUTS
00:12:59
Proposta d'acord per declarar deserta la licitació de la concessió del servei de la gestió indirecte dels serveis funeraris, del servei del tanatori i del cementiri municipal. (Exp. 760/2020)
00:13:22
MOCIONS
00:14:32
Moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal en suport a Pablo Hasél.
00:14:35
Moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones.
00:18:37
Moció que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa municipalista per donar suport als encausats i encausades per les manifestacions a la Jonquera el novembre de 2019.
00:23:12
PRECS I PREGUNTES
00:26:08
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   1 Intervenció
1  APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
00:02:16   1 Intervenció
2  DONAR COMPTE
00:02:26   Sense intervencions
2.1  Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia i de les resolucions de les regidories des de l'1 de gener de 2021 al 28 de febrer de 2021.
00:02:28   1 Intervenció
2.2  Donar compte de l'informe de morositat i període mitjà de pagament del 4t trimestre de 2020. (Exp. 254/2021)
00:02:49   1 Intervenció
2.3  Donar compte de l'informe d'Intervenció sobre l'execució trimestral del pressupost, 4t trimestre de 2020. (256/2020)
00:03:07   1 Intervenció
3  ASSUMPTES ADMINISTRATITUS
00:03:35   Sense intervencions
3.1  Proposta d'acord d'aprovació inicial de l'expedient de modificació MC-03/2021 de suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria de l'Ajuntament d'Alcover. (Exp. 394/2021)
00:03:36   3 Intervencions
3.2  Proposta d'acord d'aprovació de l'increment retributiu del personal de l'Ajuntament d'Alcover en l'exercici 2021. (Exp. 378/2021)
00:05:39   3 Intervencions
3.3  Proposta d'acord de reconeixement al senyor Juan Hurtado Muñoz de la compatibilitat amb l'exercici d'una activitat privada. (Exp. 419/2021)
00:07:15   3 Intervencions
3.4  Proposta d'acord d'aprovació provisional de la Modificació Puntual número 11 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), consistent en la regulació de l'alçada mínima de les plantes baixes, dels serveis tècnics i dels usos recreatius. (Exp. 1670/2020)
00:08:28   3 Intervencions
4  INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA
00:12:49   1 Intervenció
5  ASSUMPTES SOBREVINGUTS
00:12:59   1 Intervenció
5.1  Proposta d'acord per declarar deserta la licitació de la concessió del servei de la gestió indirecte dels serveis funeraris, del servei del tanatori i del cementiri municipal. (Exp. 760/2020)
00:13:22   3 Intervencions
6  MOCIONS
00:14:32   1 Intervenció
6.1  Moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal en suport a Pablo Hasél.
00:14:35   7 Intervencions
6.2  Moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones.
00:18:37   9 Intervencions
6.3  Moció que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa municipalista per donar suport als encausats i encausades per les manifestacions a la Jonquera el novembre de 2019.
00:23:12   7 Intervencions
7  PRECS I PREGUNTES
00:26:08   5 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
00:29:53   Sense intervencions
<