Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
Inici
00:03:01
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
00:03:45
DONAR COMPTE
00:03:57
Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia i de les resolucions de les regidories des de l'1 de març de 2021 al 30 d'abril de 2021.
00:04:18
Donar compte de l'informe d'Intervenció de l'estat d'execució de les inversions financerament sostenibles provinents de la distribució del superàvit del 2018. (Exp. 411/2021)
00:04:29
Donar compte de l'informe de morositat i període mitjà de pagament del 1rtrimestre de 2021. (Exp. 950/2021)
00:05:01
Donar compte de l'informe d'Intervenció sobre l'execució trimestral del pressupost del 1r trimestre de 2021. (969/2021)
00:05:54
ASSUMPTES ADMINISTRATITUS
00:08:22
Proposta d'acord per l'aprovació inicial de l'expedient de modificació MC-04/2021 de suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria de l'Ajuntament d'Alcover (639/2021)
00:39:30
Proposta d'acord per l'aprovació inicial de l'expedient de modificació MC-05/2021 de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria de l'Ajuntament d'Alcover (716/2021)
00:12:32
Proposta d'acord per l'aprovació inicial de l'expedient de modificació MC-06/2021 de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria de l'Ajuntament d'Alcover (992/2021)
00:14:30
Proposta d'acord d'aprovació de les Bases reguladores de la concessió d'ajuts directes per la reactivació de l'activitat econòmica d'Alcover, afectada per la COVID-19. (Exp. 937/2021)
00:18:30
Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança núm. OF. Núm. 2.18 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'us públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa. (Exp. 986/2021)
00:26:10
Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança núm. 0.12, ordenança municipal de circulació. (Exp. 987/2021)
00:27:56
Proposta d'acord d'aprovació definitiva de l'ordenança municipal número 14, reguladora de l'ús públic de la Vall del riu Glorieta al terme municipal d'Alcover. (Exp. 1335/2020)
00:29:53
Proposta d'acord d'aprovació de les Bases generals i específiques reguladores de la sol·licitud d'ajudes del fons social per part del personal de l'Ajuntament. (Exp. 956/2021)
00:33:11
Proposta d'acord d'aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 13 del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal d'Alcover (POUM), per esmenar les fitxes Bp03, Bp24 i Bc14 del Catàleg de Béns protegits del POUM d'Alcover. (Exp. 765/2021)
00:37:23
Proposta d'acord d'aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 14 del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal d'Alcover (POUM), consistent en la regulació de la implantació d'instal·lacions de producció d'energia a partir de fonts renovables, en sòls no urbanitzables. (Exp. 925/2021)
00:39:30
Proposta d'acord d'aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 15 del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal d'Alcover (POUM), relativa al Polígon Industrial Roques Roges. (926/2021)
00:52:12
Proposta d'acord d'aprovació definitiva la relació concreta, individualitzada i valorada dels béns i drets a ocupar necessàriament per a l'execució de les obres d'un nou vial de comunicació entre la Urbanització Mas Gassol i el municipi d'Alcover. (Exp. 87/2021)
00:54:57
Proposta d'acord per proposar a l'Associació Catalana de Municipis (ACM) la incorporació d'uns requisits en els Plecs reguladors de la propera contractació del servei de subministrament elèctric. (Exp. 1025/2021)
00:57:26
Proposta d'acord d'aprovació del Conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament d'Alcover per a la seva adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la coordinació en matèria de protecció civil. (Exp. 482/2021)
01:00:01
Proposta d'acord d'aprovació de les Bases que regulen la concessió dels premis extraordinaris batxillerat 2021. (Exp. 1033/2021)
01:01:28
Proposta d'acord d'aprovació de les Bases que regulen l'atorgament d'ajuts per a estudis post-obligatoris no universitaris per al curs escolar 2021-2022. (Exp. 1034/2021)
01:02:56
INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA
01:05:30
ASSUMPTES SOBREVINGUTS
01:06:24
MOCIONS
01:06:24
PRECS I PREGUNTES
01:06:25
Inicio de la sesión  Inicio
00:00:00   Sin intervenciones
INICI  Inici
00:03:01   1 Intervención
1  APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
00:03:45   1 Intervención
2  DONAR COMPTE
00:03:57   1 Intervención
2.1  Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia i de les resolucions de les regidories des de l'1 de març de 2021 al 30 d'abril de 2021.
00:04:18   1 Intervención
2.2  Donar compte de l'informe d'Intervenció de l'estat d'execució de les inversions financerament sostenibles provinents de la distribució del superàvit del 2018. (Exp. 411/2021)
00:04:27   2 Intervenciones
2.3  Donar compte de l'informe de morositat i període mitjà de pagament del 1rtrimestre de 2021. (Exp. 950/2021)
00:04:27   2 Intervenciones
2.4  Donar compte de l'informe d'Intervenció sobre l'execució trimestral del pressupost del 1r trimestre de 2021. (969/2021)
00:05:54   3 Intervenciones
3  ASSUMPTES ADMINISTRATITUS
00:08:22   Sin intervenciones
3.1  Proposta d'acord per l'aprovació inicial de l'expedient de modificació MC-04/2021 de suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria de l'Ajuntament d'Alcover (639/2021)
00:08:27   7 Intervenciones
3.2  Proposta d'acord per l'aprovació inicial de l'expedient de modificació MC-05/2021 de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria de l'Ajuntament d'Alcover (716/2021)
00:12:32   7 Intervenciones
3.3  Proposta d'acord per l'aprovació inicial de l'expedient de modificació MC-06/2021 de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria de l'Ajuntament d'Alcover (992/2021)
00:14:30   9 Intervenciones
3.4  Proposta d'acord d'aprovació de les Bases reguladores de la concessió d'ajuts directes per la reactivació de l'activitat econòmica d'Alcover, afectada per la COVID-19. (Exp. 937/2021)
00:18:30   3 Intervenciones
3.5  Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança núm. OF. Núm. 2.18 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'us públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa. (Exp. 986/2021)
00:26:10   3 Intervenciones
3.6  Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació parcial de l'ordenança núm. 0.12, ordenança municipal de circulació. (Exp. 987/2021)
00:27:56   3 Intervenciones
3.7  Proposta d'acord d'aprovació definitiva de l'ordenança municipal número 14, reguladora de l'ús públic de la Vall del riu Glorieta al terme municipal d'Alcover. (Exp. 1335/2020)
00:29:53   7 Intervenciones
3.8  Proposta d'acord d'aprovació de les Bases generals i específiques reguladores de la sol·licitud d'ajudes del fons social per part del personal de l'Ajuntament. (Exp. 956/2021)
00:33:11   5 Intervenciones
3.9  Proposta d'acord d'aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 13 del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal d'Alcover (POUM), per esmenar les fitxes Bp03, Bp24 i Bc14 del Catàleg de Béns protegits del POUM d'Alcover. (Exp. 765/2021)
00:37:23   3 Intervenciones
3.10  Proposta d'acord d'aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 14 del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal d'Alcover (POUM), consistent en la regulació de la implantació d'instal·lacions de producció d'energia a partir de fonts renovables, en sòls no urbanitzables. (Exp. 925/2021)
00:39:30   18 Intervenciones
3.11  Proposta d'acord d'aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 15 del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal d'Alcover (POUM), relativa al Polígon Industrial Roques Roges. (926/2021)
00:52:12   3 Intervenciones
3.12  Proposta d'acord d'aprovació definitiva la relació concreta, individualitzada i valorada dels béns i drets a ocupar necessàriament per a l'execució de les obres d'un nou vial de comunicació entre la Urbanització Mas Gassol i el municipi d'Alcover. (Exp. 87/2021)
00:54:57   3 Intervenciones
3.13  Proposta d'acord per proposar a l'Associació Catalana de Municipis (ACM) la incorporació d'uns requisits en els Plecs reguladors de la propera contractació del servei de subministrament elèctric. (Exp. 1025/2021)
00:57:26   7 Intervenciones
3.14  Proposta d'acord d'aprovació del Conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament d'Alcover per a la seva adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la coordinació en matèria de protecció civil. (Exp. 482/2021)
01:00:01   3 Intervenciones
3.15  Proposta d'acord d'aprovació de les Bases que regulen la concessió dels premis extraordinaris batxillerat 2021. (Exp. 1033/2021)
01:01:28   3 Intervenciones
3.16  Proposta d'acord d'aprovació de les Bases que regulen l'atorgament d'ajuts per a estudis post-obligatoris no universitaris per al curs escolar 2021-2022. (Exp. 1034/2021)
01:02:56   3 Intervenciones
4  INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA
01:05:30   1 Intervención
5  ASSUMPTES SOBREVINGUTS
01:06:24   Sin intervenciones
6  MOCIONS
01:06:24   Sin intervenciones
7  PRECS I PREGUNTES
01:06:25   12 Intervenciones
Fin de la sesión  Fin
01:11:35   Sin intervenciones
<