Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
INICI PLE
00:03:10
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
00:03:28
DONAR COMPTE
00:03:40
Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia i de les resolucions de les regidories des de l'1 de maig de 2021 al 30 de juny de 2021.
00:03:42
ASSUMPTES ADMINISTRATITUS
00:04:05
Proposta d'acord per l'aprovació inicial de l'expedient de la modificació de crèdits número MC-07/2021 del Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit, finançat mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits del Fons de Contingència del Pressupost vigent no compromès, sense que es vegi pertorbat el respectiu servei. (1231/2021)
00:04:07
Proposta d'acord per l'aprovació inicial de l'expedient de la modificació de crèdits número MC-08/2021 del Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior. (1232/2021)
00:05:26
Proposta d'acord per l'aprovació inicial de l'expedient de la modificació de crèdits número MC-06/2021 en la modalitat de Crèdit extraordinari, finançat amb càrrec a el Romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior. (1233/2021)
00:07:44
Proposta d'acord per l'aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 12 del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal d'Alcover (POUM), relativa a l'àmbit de l'avinguda de Reus. (924/2021)
00:08:38
Proposta d'acord per l'aprovació provisional de la Modificació puntual núm. 15 del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal d'Alcover (POUM), relativa al Polígon Industrial Roques Roges. (926/2021)
00:10:47
Proposta d'acord per l'aprovació de la segona pròrroga del contracte del servei d'explotació, conservació, manteniment i millores del sistema de sanejament d'Alcover (2017-2021). (Exp. 1257/2016)
00:10:55
Proposta d'acord per l'aprovació de l'expedient per a la contractació de la concessió del servei del tanatori i del cementiri municipal. (Exp. 1211/2021)
00:15:28
Proposta d'acord per la resolució del recurs presentat a l'aprovació definitiva de la relació concreta, individualitzada i valorada dels béns i drets a ocupar necessàriament per a l'execució de les obres d'un nou vial de comunicació entre la Urbanització Mas Gassol i el municipi d'Alcover. (Exp. 87/2021)
00:17:28
Proposta d'acord per l'aprovació de l'informe sobre la proposta del Projecte constructiu de supressió del pas a nivell del PK 74/000 de la línia Lleida-Reus-Tarragona en el terme municipal d'Alcover presentat per l'Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) (Exp. 661/2020)
00:23:41
INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA
00:25:39
ASSUMPTES SOBREVINGUTS
00:27:25
MOCIONS
00:27:28
Moció que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista sobre l'autoconsum fotovoltaic al municipi.
00:27:35
Moció que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista per a la defensa i efectivitat dels drets de les persones LGTBI.
00:33:05
PRECS I PREGUNTES
00:38:25
Inicio de la sesión  Inicio
00:00:00   Sin intervenciones
0  INICI PLE
00:02:59   1 Intervención
1  APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
00:03:28   1 Intervención
2  DONAR COMPTE
00:03:40   Sin intervenciones
2.1  Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia i de les resolucions de les regidories des de l'1 de maig de 2021 al 30 de juny de 2021.
00:03:42   1 Intervención
3  ASSUMPTES ADMINISTRATITUS
00:04:05   Sin intervenciones
3.1  Proposta d'acord per l'aprovació inicial de l'expedient de la modificació de crèdits número MC-07/2021 del Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit, finançat mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits del Fons de Contingència del Pressupost vigent no compromès, sense que es vegi pertorbat el respectiu servei. (1231/2021)
00:04:07   3 Intervenciones
3.2  Proposta d'acord per l'aprovació inicial de l'expedient de la modificació de crèdits número MC-08/2021 del Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior. (1232/2021)
00:05:26   5 Intervenciones
3.3  Proposta d'acord per l'aprovació inicial de l'expedient de la modificació de crèdits número MC-06/2021 en la modalitat de Crèdit extraordinari, finançat amb càrrec a el Romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior. (1233/2021)
00:07:44   3 Intervenciones
3.4  Proposta d'acord per l'aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 12 del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal d'Alcover (POUM), relativa a l'àmbit de l'avinguda de Reus. (924/2021)
00:08:38   3 Intervenciones
3.5  Proposta d'acord per l'aprovació provisional de la Modificació puntual núm. 15 del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal d'Alcover (POUM), relativa al Polígon Industrial Roques Roges. (926/2021)
00:10:47   Sin intervenciones
3.6  Proposta d'acord per l'aprovació de la segona pròrroga del contracte del servei d'explotació, conservació, manteniment i millores del sistema de sanejament d'Alcover (2017-2021). (Exp. 1257/2016)
00:10:55   5 Intervenciones
3.7  Proposta d'acord per l'aprovació de l'expedient per a la contractació de la concessió del servei del tanatori i del cementiri municipal. (Exp. 1211/2021)
00:15:28   3 Intervenciones
3.8  Proposta d'acord per la resolució del recurs presentat a l'aprovació definitiva de la relació concreta, individualitzada i valorada dels béns i drets a ocupar necessàriament per a l'execució de les obres d'un nou vial de comunicació entre la Urbanització Mas Gassol i el municipi d'Alcover. (Exp. 87/2021)
00:17:28   5 Intervenciones
3.9  Proposta d'acord per l'aprovació de l'informe sobre la proposta del Projecte constructiu de supressió del pas a nivell del PK 74/000 de la línia Lleida-Reus-Tarragona en el terme municipal d'Alcover presentat per l'Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) (Exp. 661/2020)
00:23:41   3 Intervenciones
4  INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA
00:25:39   1 Intervención
5  ASSUMPTES SOBREVINGUTS
00:27:25   1 Intervención
6  MOCIONS
00:27:28   Sin intervenciones
6.1  Moció que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista sobre l'autoconsum fotovoltaic al municipi.
00:27:35   3 Intervenciones
6.2  Moció que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista per a la defensa i efectivitat dels drets de les persones LGTBI.
00:33:05   5 Intervenciones
7  PRECS I PREGUNTES
00:38:25   7 Intervenciones
Fin de la sesión  Fin
00:48:49   Sin intervenciones
<